BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E I Z-7624/ 14 /09

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) INFORMUJĘ o wydaniu, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+460” Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 8 lip 2009 11:51
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2009 13:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1139 razy