BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Sienkiewicza,

-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na wybudowanie wieży (masztu) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą,

- Numer działki – część 290

- Powierzchnia działki – 285 m2,

- Numer KW – 13025,

- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 17.000 zł oraz 22 % podatku VAT.-Wadium - 4000 zł.

-Minimalne postąpienie – 200 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 15 lat.

3. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.

5. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

7.Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

8. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 11 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 17 lipca 2009 r.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 10 lip 2009 08:24
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 08:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 07:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1204 razy