BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – część 1149/1,
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości – 85 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na urządzenie parkingu ogólno-dostępnego bez prawa grodzenia,
-Roczna wysokość czynszu– 85,00 zł oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego, ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 3 KD-G – teren dróg krajowych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5. Inwestycję polegającą na budowie parkingu należy zakończyć w terminie do 31 grudnia 2009 r.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 7 lipca 2009 r. do dnia 28 lipca 2009 r.
Data powstania: poniedziałek, 13 lip 2009 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lip 2009 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 29 lip 2009 07:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1143 razy