BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dzierżawa gruntu pod ogródek
Pisz, dnia 13 lipca 2009 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orla,
-Numer działki-część 1602/1,
-Numer KW-13023,
-Powierzchnia nieruchomości- 650 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 130 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 lipca 2009 r. do dnia 4 sierpnia 2009 r.
Data powstania: wtorek, 14 lip 2009 10:08
Data opublikowania: wtorek, 14 lip 2009 11:59
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2009 07:37
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1199 razy