BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

o przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Batorego,
Numer działki – 1270,
Powierzchnia działki - 1878 m2,
Numer KW – 18580,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 173 000,00 zł + 22 % VAT
Wadium – 34 000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2009 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 poz. 717 z późn. zm.) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz bądź w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, które należy złożyć w pok. nr 58 w Urzędzie Miejskim w Piszu, najpóźniej do dnia 10 września 2009 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, bądź dzień złożenia obligacji Skarbu Państwa lub papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Data powstania: czwartek, 30 lip 2009 09:10
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2009 13:06
Data przejścia do archiwum: środa, 16 wrz 2009 07:22
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1313 razy