BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory uzupełniające ławników

Kadencja 2024 – 2027

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024 – 2027

Informuje się, że na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.  zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Piszu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2024 – 2027 - łącznie 2 ławników.

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej  50 obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  do 10 października 2023 r.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE ZOSTAĆ:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.  zm.),  stanowi, że ławnikiem może być wybrany, ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Piszu.
Wzory dokumentów należy pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego w Piszu lub osobiście w pokoju nr 9 (parter)

Do karty zgłoszeniowej kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Rada Miejska w Piszu będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które  wpłyną do Rady Miejskiej w Piszu po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników można składać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pokój nr 9, w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku od 715 do 1515 . Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu pod numerem telefonu 874241224.

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2023 14:50
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2023 15:00
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 267 razy