BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny - Damian Pająk
pok. nr 17
tel. 87 730 98 58; centrala wew. 858

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 1. Niezależne badanie systemów kontroli zarządczej, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), której celem jest wspieranie kierownika jednostki, w której prowadzi się audyt w realizacji celów i zadań,
 2. Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego,
 3. Dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania rocznych planów audytu oraz w trakcie realizacji zadań audytowych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  a) cele i zadania jednostki, w której prowadzi się audyt,
  b) przepisy prawne dotyczące działania jednostki, w której prowadzi się audyt,
  c) wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,
  d) wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,
  e) wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki, w której prowadzi się audyt,
  f) uwagi pracowników jednostki, w której prowadzi się audyt,
  g) liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,
  h) możliwość dysponowania przez jednostkę, w której prowadzi się audyt środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy,
  i) liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki, w której prowadzi się audyt,
  j) działania jednostki, w której prowadzi się audyt, które mogą wpływać na opinię publiczną,
  k) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 4. Gromadzenie danych niezbędnych do opracowania i wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,
 5. Opracowywanie na potrzeby prac audytowych wzorów formularzy, kwestionariuszy oraz innych niezbędnych narzędzi,
 6. Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
 7. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
 8. Prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, w której prowadzi się audyt. Zadania doradcze powinny obejmować w szczególności:
  a) prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,
  b) udział w zespołach,
  c) udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli,
  d) analizę i opiniowanie procedur zarządzania i kontroli.
 9. Przeprowadzanie na polecenie Burmistrza kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy,
Data powstania: sobota, 27 mar 2004 20:11
Data opublikowania: sobota, 27 mar 2004 20:16
Data edycji: poniedziałek, 15 sty 2007 11:39
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 9977 razy
Ilość edycji: 1