BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres obowiązków

Zakres zadań na stanowisku pracy Inspektor do spraw Kontroli i Analiz
1.Przeprowadzanie kontroli zasad gospodarki finansowej obejmującej w każdym roku budżetowym co najmniej 5% wydatków w następujących jednostkach:
- Urząd Gminy i Miasta w Piszu,
- Piski Dom Kultury,
- Muzeum Ziemi Piskiej,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wiartlu,
- Ośrodek Profilaktyki i Terapii,
- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.
2.Prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących własnością gminy.
3.Dokonywanie analiz finansowych związanych ze sporządzaniem wniosków o dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań oraz innych analiz finansowych zleconych przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Pisz.
4.Udział w kontrolach przeprowadzanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
5.Kontrola wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki.
6. Dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania.
7.Opracowywanie projektów planów kontroli.
8.Opracowywanie i upowszechnianie ważniejszych ustaleń kontroli.
9.Przygotowywanie projektów upoważnień do przeprowadzania kontroli, zawierających nazwę kontrolowanej jednostki, zakres i tematykę kontroli oraz termin ich przeprowadzenia.
10.Zakres kontroli przeprowadzanej przez pracownika na stanowisku do spraw kontroli i analiz obejmuje w szczególności:
- realizację zadań rzeczowo-finansowych (realizacja budżetu) w urzędzie i jednostkach podległych,
- terminowość i poprawność realizacji uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Pisz,
- przestrzeganie realizacji procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem przez pracowników urzędu i pracowników jednostek podległych,
- realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli.

Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 08:41
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 12:53
Data przejścia do archiwum: sobota, 27 mar 2004 20:20
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2003 razy