BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska - Fajerwerki

FAJERWERKI


W okresie poprzedzającym Nowy Rok wzrasta sprzedaż artykułów pirotechnicznych. Nieumiejętne posługiwanie się fajerwerkami oraz brak znajomości przepisów dotyczących magazynowania środków pirotechnicznych najczęściej kończy się tragicznym wypadkiem. Nad właściwym przestrzeganiem przepisów czuwać będzie Straż Miejska.

Podstawowe Akty Prawne


Zagadnienie sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117 ,poz. 1007 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67,poz. 679 z późn. zm.). Przepisy dotyczące obrotu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163,poz. 1577) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?


Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Jednocześnie jako organ właściwy do kontroli obrotu materiałami pirotechnicznymi wskazał Policję. Warunki ustawowe mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony pożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:

• sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca;

• wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży 1.4 G i 1.4 S;

• stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.

Oznakowanie na opakowaniu.


Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:

• znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);

• instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.

Zasady bezpieczeństwa.


1. zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży;

2. należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;

3. przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;

4. odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności;

5. nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych;

6. fajerwerków nie wolno „odpalać” z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą, najlepiej wybrać w tym celu gładką powierzchnię, aby fajerwerki nie przewróciły się;

7. jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało;

8. huk petard niepokoi nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, szczególnie psy, zadbajmy, więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

9. nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a

wybuch może spowodować uszkodzenie słuchu;

10. fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni;

11. odpalając fajerwerki nie można ich ustawiać w stronę zabudowań;

12. nie wolno rzucać fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, gdzie stoją samochody, w kierunku stacji paliw i zbiorników z materiałami łatwopalnymi.

Odpowiedzialność prawna.


1. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2 - ujawniony przypadek strażnik przekazuje Policji.

2. O naruszeniu norm dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi (w tym wyrobami pirotechnicznymi) strażnik informuje Policję jako organ właściwy do kontroli obrotu ww. materiałami. W zakresie swoich właściwości upoważnionymi organami kontrolnymi są również Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy.

3. W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, w tym także w Piszu, jest przepis art. 51 Kodeksu wykroczeń, w którym opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych, obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika lub policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem. Innym przepisem, w którym nie jest wymagane zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas jest art. 54 Kodeksu wykroczeń w zw. z Rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 76,poz. 1315) .

A oto sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia:

• mandat karny wg taryfikatora w wysokości 20 - 500 zł,

• wniosek do sądu o ukaranie - grzywna do 5 tys. zł.

Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do przekazania takich spraw Policji z możliwości skierowania do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. O takich przypadkach Straż Miejska będzie informować rodziców i dyrekcję szkoły.
Data powstania: czwartek, 29 gru 2011 11:36
Data opublikowania: czwartek, 29 gru 2011 13:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sty 2012 12:03
Opublikował(a): Kazimierz Podsiad
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1904 razy