BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Sraży Miejskiej w Piszu

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2011 r.

Regulamin Straży Miejskiej w Piszu

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin Straży Miejskiej w Piszu, zwany dalej „Regulaminem” określa zadania, zakres uprawnień oraz organizację Straży Miejskiej w Piszu.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Piszu;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pisza;
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pisz;
4) Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Piszu;
5) Komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Piszu;
6) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 948, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190);
7) Strażnikach – należy przez to rozumieć pracowników Straży zatrudnionych na podstawie Ustawy;

§ 3. Straż jest umundurowaną formacją działającą na podstawie Ustawy, aktów wykonawczych do Ustawy oraz innych przepisów.

§ 4. 1. Terenem działania Straży jest gmina i miasto Pisz.

2. Siedzibą Straży jest budynek Urzędu Miejskiego w Piszu.
3. Straż używa pieczęci o treści: „Urząd Miejski w Piszu – Straż Miejska w Piszu”.

§ 5. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywane są z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadzane do budżetu Gminy.


Rozdział II

Organizacja Straży


§ 6. 1. Straż wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Piszu.

2. W skład Straży wchodzą:
1) Komendant;
2) Strażnicy oraz inni pracownicy Straży niebędący Strażnikami, zwani dalej „pracownikami administracyjnymi” w ilości ustalonej przez Burmistrza.
3. Straż reprezentuje na zewnątrz oraz kieruje nią Komendant poprzez wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych i kierowanie pism.
4. Komendant jest zatrudniany na podstawie umowy o prace przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
5. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz.
6. Komendant jest zatrudniany na podstawie uprawnień określonych w Regulaminie oraz w innych przepisach.
7. Komendant jest przełożonym służbowym Strażników oraz pracowników administracyjnych.
8. Do zadań Komendanta należy w szczególności:
1) kierowanie całokształtem pracy Straży, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wynikających z Regulaminu oraz z innych regulaminów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Piszu;
3) nadzór nad terminowym wykonywaniem zadań Straży;
4) analizowanie sytuacji w zakresie porządku publicznego i planowanie działań prewencyjnych;
5) współpraca i współdziałanie z Komendą Powiatową Policji w Piszu oraz z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Straży;
7) prowadzenie dokumentacji rejestrującej wszystkie zdarzenia i interwencje;
8) nadzór nad właściwym użytkowaniem środków przymusu bezpośredniego, środków transportu, łączności i innych urządzeń technicznych, a w szczególności fotoradaru;
9) organizowanie szkoleń Strażnikom w zakresie dotyczącym obowiązujących ich przepisów;
10) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
11) wykonywanie innych poleceń służbowych Burmistrza;
12) prowadzenie ewidencji wymaganych Ustawą i składanie informacji o danych zawartych w tych ewidencjach Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie;
13) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
14) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy;
15) opracowywanie projektów aktów prawnych oraz ich idealizacja;
16) sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia Komisji Rady, przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi;
17) współdziałanie z Wydziałami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Piszu w celu realizacji działań wymagających uzgodnień;
18) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism ogólnych i poleceń Burmistrza;
19) uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady zgodnie z dyspozycją Burmistrza.

§ 7. O ważnych wydarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo w Gminie Komendant informuje niezwłocznie Burmistrza, Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i innych służb w zależności od zaistniałej sytuacji.

§ 8. Nadzór nad działalnością Straży sprawują:

1) w zakresie wykonawczym – Burmistrz;
2) w zakresie fachowym – Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.


Rozdział III

Postanowienia końcowe


§ 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Piszu oraz inne przepisy.

§ 10. Komendant ma obowiązek:

1) Zapoznać pracowników w terminie tygodnia od daty wejścia w życie postanowień Regulaminu z jego treścią oraz zapoznać z nim pracowników nowo zatrudnionych przy podjęciu przez nich pracy,
2) Egzekwować przestrzeganie postanowień Regulaminu przez pracowników.

§ 11. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
Data powstania: środa, 13 cze 2012 13:21
Data opublikowania: środa, 13 cze 2012 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2015 08:53
Opublikował(a): Kazimierz Podsiad
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2280 razy