BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Pisza z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043 i 1044), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze, dla przeprowadzenia głosowania na terenie gminy i miasta Pisz w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w składach osobowych zgodnie z załącznikami Nr 1-18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2015 r.

 

BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2015 14:41
Data opublikowania: wtorek, 6 paź 2015 10:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 15:54
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Dawid Rutka
Artykuł był czytany: 1371 razy