BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) Burmistrz Pisza informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pisz.

Burmistrz Pisza zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy Pisz oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy Pisz, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczysty nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Pisz działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Pisz działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 kwietnia 2016 roku do 25 maja 2016 roku w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@pisz.home.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz z dopiskiem „REWITALIZACJA” od 26 kwietnia 2016 r. do 25 maja 2016 r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Paweł Bosak – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, pokój nr 24, w godzinach pracy Urzędu;
 • spotkania rewitalizacyjnego, które rozpocznie  się 10 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Piszu, sala nr 15. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pisz.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Pisz, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 26 kwietnia 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Urzędowa Tablica Ogłoszeń”   ->  „Ogłoszenia”,
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce,
 • w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Data powstania: wtorek, 19 kwi 2016 12:37
Data opublikowania: wtorek, 19 kwi 2016 12:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2016 10:29
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1278 razy