BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, obręb Pisz 1,
Numery działek–  113/44 (Jagodne), 495/7 (Pisz 1)
Powierzchnia nieruchomości – 1901 m2 + 252 m2, łącznie 2153 m2,
Numery  KW – OL1P/00013689/1 (dla dz. nr 113/44), OL1P/00012764/4 (dla dz. nr 495/7),
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości –  258.000 zł + 23% podatku VAT,
Wadium – 50.000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 października  2019 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 12.00
2. W dziale III  księgi wieczystej OL1P/00012764/4, prowadzonej dla działki nr 495/7 w obrębie Pisz 1 ujawniony jest wpis o treści:
- odpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność  przesyłu ograniczona do działek nr 462/109, 462/111, 462/112 polegająca na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4KV-kabel 0,4 KV typu YAKXS 4x70 m2 o długości 174,50 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 175,50 m2),
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego  i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.   
3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października
2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta  Pisz i w obrębie Jagodne w sasiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63
(ul. Warszawska) stanowi teren oznaczony symbolem 29.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia  17 października 2019 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 11 wrz 2019 10:30
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2019 14:26
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 780 razy