BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Lipowej 10,
2. Numer działki – 459,
3. Numer KW – OL1P/ 00009951/8,
4. Powierzchnia nieruchomości – 492 m²,
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 1 o pow. użytkowej 37,70 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na parterze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10, położonego w  
   Piszu przy ul. Lipowej.
   Do lokalu mieszkalnego nr 1 należy piwnica oznaczona nr 1 o powierzchni 2,81 m2.
   Budynek składa się z 32 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 1427,80 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 459 o powierzchni  492 m2 wynoszący
     3770/142780.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 459 o pow.
    492 m2 wynoszącym 3770/142780 -  76.946,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt sześć tysięcy
    dziewięćset czterdzieści sześć 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.847,30 zł
    (słownie zł: trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem  30/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
9. Brak jest zobowiazań, których przedmiotem jest nieruchomość.
10. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
11. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
13. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 29 listopada 2019 r.
    do dnia 20 grudnia 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2019 13:18
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2019 07:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 646 razy