BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

W Y K A Z
 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie
Numer działki –  150/1,
Numer KW – OL1P/00013523/0,
Powierzchnia nieruchomości – 200 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 6.800 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek oznaczonych numerami 151/1 i 149/3, położonych w obrębie Pogobie Średnie gmina Pisz
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.   
5.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz w/w nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MR– zabudowa zagrodowa.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2147 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
12. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 29 listopada 2019 r.
    do dnia 20 grudnia 2019 r.

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2019 13:41
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2019 07:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 755 razy