BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pisz za rok szkolny 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2021-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
  w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych przysługujących odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 29. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 30. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wolne wnioski i informacje.
 32. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Edmund Lipnicki

Data powstania: sobota, 20 lis 2021 07:52
Data opublikowania: sobota, 20 lis 2021 07:54
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 598 razy