BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Jednostki Realizującej Projekt Regulacji Gospodarki Wodnej

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy koordynowanie wszelkich działań związanych z prawidłową realizacją projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz” ( zwanego dalej „Projektem”), dofinansowywanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności:

koordynowanie wszelkich działań związanych z prawidłową realizacją projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz” (zwanego dalej „Projektem”), dofinansowywanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności: 

1) W zakresie robót wykonawczych: 

a) nadzór nad wdrażaniem Projektu zgodnie z projektami technicznymi, pozwoleniami budowlanymi, zasadami i obowiązującymi normami, 

b) współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie regularnych inspekcji budowy, oceny, kontroli, zatwierdzania i monitorowania jakości i obmiaru wykonywanych robót, 

c) udział w konsultacjach i uzgodnieniach związanych z przygotowaniem i realizacją poszczególnych zadań Projektu, odbiorach częściowych, próbach rozruchowych i odbiorze końcowym oraz weryfikowanie danych i raportów złożonych przez inspektorów nadzoru, 

d) rozważanie roszczeń wykonawcy robót i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań odpowiednich dla wszystkich stron, 

2) Monitorowanie realizacji Projektu i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, aktualizowanie harmonogramu realizacji Projektu, przygotowanie wszelkich innych wymaganych dokumentów i raportów dotyczących Projektu oraz terminowe przekazywanie ich do podmiotów i instytucji zewnętrznych, 

3) Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, 

4) W zakresie spraw finansowo-księgowych: 

a) nadzór i kontrola rozliczeń finansowych Projektu, 

b) nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania, 

c) sporządzanie wniosków o płatności pośrednie, płatność końcową oraz zaliczki i ich rozliczanie, 

d) sporządzanie i aktualizacja planów wystąpień o środki dotacji celowej i płatności, harmonogramu realizacji Projektu oraz innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, Pośredniczącą i Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 

e) zapewnienie ciągłości finansowania Projektu i terminowa realizacja płatności zgodnie z planami i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu oraz sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych, 

5) Uczestnictwo w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dotyczących poszczególnych zadań Projektu i w pracach komisji przetargowych, 

6) Udział w przeprowadzanych kontrolach dotyczących realizacji Projektu, 

7) Opracowywanie planów budżetowych dla Projektu. 

Data powstania: środa, 3 paź 2007 23:06
Data opublikowania: środa, 3 paź 2007 23:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sty 2015 19:47
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 4518 razy