BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki

Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
pok. nr 53
tel. 87 73 09 853; centrala wew. 853

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki należy w szczególności:

1) Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i pobyt czasowy,

2) Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,

3) Prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców,

4) Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

5) Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców,

6) Prowadzenie spraw związanych ze spisem ludności,

7) Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji,

8) Wydawanie dowodów osobistych,

9) Prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych,

10) Przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat,

11) Prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach meldunkowych,

12) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych opracowań związanych z ruchem ludności,

13) Przekazywanie korespondencji konsularnej dla mieszkańców,

14) Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie prowadzonych zbiorów,

15) Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

16) Przygotowywanie programów wspierających rozwój przedsiębiorczości,

17) Współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,

18) Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,

19) Prowadzenie spraw dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy należących do właściwości Gminy
      z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),

20) Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji obiektów prowadzących usługi hotelarskie w zakresie należącym do właściwości Gminy,

21) Prowadzenie spraw i udział w pracach związanych z promocją Gminy w kraju i za granicą,

22) Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o mieście Pisz i Gminie,

23) Współpraca w zakresie promocji z instytucjami na poziomie regionalnym i krajowym,

24) Tworzenie strony internetowej Gminy i jej aktualizacja,

25) Udział w targach i innych imprezach promujących Gminę,

26) Prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Gminy we współpracy z właściwymi Wydziałami,
      a w szczególności organizacja kontaktów z miastami partnerskimi,

27) Organizacja konkursów w zakresie działania Wydziału,

28) Organizacja wystaw,

29) Współudział w realizacji programów radiowych i telewizyjnych promujących Gminę,

30) Prowadzenie spraw dotyczących herbu Gminy,

31) Prowadzenie bazy danych o Gminie i popularyzowanie jej na rynku krajowym i zagranicznym,

32) Przygotowywanie i nadzór obsługi delegacji miast partnerskich,

33) Archiwizacja publikacji prasowych,

34) Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad:

      a) Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,

      b) placówkami oświatowymi, których organem prowadzącym jest Gmina, w zakresie nienależącym do kompetencji
          Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,

      c) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu,

      d) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,

      e) Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu,

      f) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,

      g) Piskim Domem Kultury w Piszu,

      h) Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu,

      i) Piskim Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

35) Rejestracja i prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury,

36) Opiniowanie w sprawach tworzenia, łączenia i likwidacji samorządowych instytucji kultury,

37) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury,

38) Opiniowanie programów działania samorządowych instytucji kultury,

39) Inspirowanie i wspieranie działalności kulturalnej w Gminie,

40) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej,

41) Koordynowanie organizowanych w Gminie imprez kulturalnych,

42) Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych,

43) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń albo zakazem organizowania imprez masowych kulturalnych i sportowych,

44) Prowadzenie spraw dotyczących wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Gminy,

45) Programowanie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

46) Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, sportu i turystyki,

47) Współpraca ze szkołami w zakresie organizacji imprez sportowych, inicjowanie ich działań i ich koordynacja,

48) Współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się,
      pływających i uprawiających sporty wodne,

49) Współorganizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy,

50) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej,

51) Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

52) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji
      w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

53) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i boisk wiejskich, w tym z przeglądami technicznymi
      budynków świetlic oraz wycinką drzew i gospodarowaniem drewnem z terenów przy świetlicach wiejskich i boiskach wiejskich,

54) Nadzór nad prowadzeniem systemu informacji oświatowej z zakresu właściwości Gminy, o którym mowa w ustawie
      z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.),

55) Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,

56) Współpraca z organami sprawiedliwości, Policją i organizacjami społecznymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku,

57) Koordynowanie wszelkich działań związanych z realizowanymi przez Wydział projektami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych,

58) Dbałość o tablice ogłoszeń jednostek pomocniczych na terenie gminy Pisz,

59) Koordynacja pracy skazanych kierowanych do prac w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy
      na cele społeczne na terenach wiejskich,

60) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, z zastrzeżeniem § 23 pkt 84,

61) Prowadzenie ewidencji analitycznej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

62) Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny,

63) Prowadzenie spraw związanych z informacją turystyczną, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Piskiego Domu Kultury,

64) Prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w Związku Gmin "Pisa-Narew".

Data powstania: piątek, 21 gru 2007 15:19
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 15:20
Data edycji: środa, 22 sty 2014 12:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 gru 2019 12:37
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 11931 razy
Ilość edycji: 1