BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych należy w szczególności:

Naczelnik Wydziału
pok. nr 24
tel. (87) 42 35 210; centrala wew. 270

1) Przygotowywanie rocznych planów rozwoju i programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej, 

2) Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy, 

3) Przygotowywanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 35, 

4) Opracowywanie projektów umów oraz nadzorowanie zawierania umów z wykonawcami w zakresie przygotowania i realizacji
    inwestycji i remontów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 35, 

5) Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót inwestycyjnych i remontów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 35, 

6) Uzgadnianie inwestycji prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy, 

7) Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, 

8) Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych, 

9) Nadzór nad przygotowywanymi wnioskami o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych, 

10) Wdrażanie polityki regionalnej w powiązaniu z funduszami Unii Europejskiej, 

11) Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, 

12) Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi przebieg realizacji projektów,
      finansującymi i koordynującymi politykę strukturalną, 

13) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania przedsięwzięć wspólnych, 

14) Współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów, 

15) Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej, 

16) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykorzystania
      programów pomocowych do realizacji zadań Gminy, 

17) Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania Wydziału, 

18) Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów z zakresu działania Wydziału, 

19) Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE, 

20) Opracowywanie informacji o stanie technicznym budynków będących własnością Gminy lub użytkowanych przez Gminę
      lub jednostki organizacyjne Gminy, 

21) Udzielanie pomocy w zakresie spraw technicznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, 

22) Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych, 

23) Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl
      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

24) Współdziałanie z Samodzielnym stanowiskiem pracy ds. Zamówień Publicznych w zakresie realizacji jego zadań, 

25) Realizacja założeń Strategii Rozwoju Projektu Turystycznego "Pisa-Narew", 

26) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań administratora ochrony danych osobowych w Urzędzie, 

27) Prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej. 

Data powstania: niedziela, 30 gru 2007 18:39
Data opublikowania: niedziela, 30 gru 2007 18:39
Data edycji: poniedziałek, 12 maj 2008 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 paź 2016 12:07
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 6787 razy
Ilość edycji: 1