BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

Skarbnik - Małgorzata Biraga
pok. nr 34
tel. (87) 42 41 228; centrala wew. 228

Zastępca Naczelnika Wydziału -Katarzyna Małgorzata Banach
pok. nr 33
tel. (87) 42 41 234; centrala wew. 234

Zastępca Naczelnika Wydziału - Renata Puchalska
pok. nr 51
tel. (87) 42 41 214; centrala wew. 214

1) Planowanie dochodów własnych do projektu budżetu Gminy we współpracy z Wydziałami, jednostkami organizacyjnymi Gminy
    z uwzględnieniem danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów,

2) Weryfikacja składanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz Wydziały i komórki organizacyjne propozycji do projektu
    budżetu Gminy oraz planów działalności pozabudżetowej,

3) Opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz planów działalności pozabudżetowej w oparciu o informacje uzyskane
    z Wydziałów, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Gminy,

4) Nadzór nad prawidłowym opracowaniem rocznych planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy, po uprzednim
    przekazaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków,

5) Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz uchwał Rady w sprawach: zmian w budżecie Gminy, zmian wieloletniej
    prognozy finansowej, stawek podatków i opłat lokalnych, zaciągania pożyczek i kredytów,

6) Opracowywanie okresowych analiz i informacji z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych gospodarki pozabudżetowej,

7) Opracowywanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,

8) Analiza sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie dochodów i wydatków pod względem zgodności
    z planem finansowym,

9) Kontrola i nadzór nad przekazywaniem, rozliczeniem i wykorzystaniem dotacji przez szkoły i przedszkola, dla których organem
    prowadzącym nie jest Gmina,

10) Nadzór nad rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu jednostkom organizacyjnym Gminy,

11) Opracowywanie zestawień przepływów pieniężnych niezbędnych do sporządzania wniosków o kredyty, pożyczki lub dotacje
      ze środków pomocowych na przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi Gminy, a także na potrzeby ustalenia prognozy długu Gminy,

12) Ewidencja i rozliczanie dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,

13) Monitoring wykonania budżetu Gminy w odniesieniu do zasad gospodarki finansowej,

14) Kontrola rozliczeń z budżetem jednostek gospodarki pozabudżetowej,

15) Weryfikacja jednostkowych sprawozdań i bilansów jednostek organizacyjnych Gminy,

16) Obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,

17) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Gminy i Urzędu w zakresie objętym planami finansowymi, budżetowymi
      i pozabudżetowymi, z wyłączeniem księgowości analitycznej będącej w zakresie działania innych Wydziałów,

18) Nadzór nad prowadzeniem księgowości analitycznej przez inne Wydziały i komórki organizacyjne,

19) Sporządzanie i konsolidacja bilansów,

20) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i majątku trwałego Gminy,

21) Rozliczanie i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT,

22) Pobór i rozliczanie opłaty skarbowej,

23) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetu, a w szczególności dokonywanie lokat,

24) Windykacja należności podatkowych i niepodatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz nadzór nad windykacją
      należności pozostających w zakresie działania innych Wydziałów i komórek organizacyjnych,

25) Wymiar podatków i opłat lokalnych oraz wydawanie decyzji podatkowych w tym zakresie,

26) Nadzór i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
      prawnej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych,

27) Prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości,

28) Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatków i opłat lokalnych,

29) Sporządzanie wniosków o przyznanie z części subwencji rekompensującej utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg
      i zwolnień w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości,

30) Opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji wymiarowych oraz od decyzji określających wysokość zobowiązań
      podatkowych wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,

31) Przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości informacji i deklaracji podatkowych stanowiących podstawę wymiaru
      podatków i opłat lokalnych,

32) Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu podatnikowi na raty, odroczeniu
      terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie,

33) Opracowywanie postanowień w sprawie rozkładania na raty, umorzenia podatków i opłat stanowiących w całości dochody Gminy,
      a pobieranych przez Urząd Skarbowy,

34) Wydawanie informacji dla organów Policji, Prokuratury, sądów, urzędów celnych i innych uprawnionych organów o posiadaniu
      nieruchomości i opłacaniu podatków z tego tytułu,

35) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z rejestru podatków oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach,

36) Potwierdzanie poprawności oraz kompletności wypełnienia składanych deklaracji przez podatników podatków: od nieruchomości,
      rolnego i leśnego oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych,

37) Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych,

38) Zabezpieczanie zaległości podatkowych poprzez wpis hipoteki do ksiąg wieczystych oraz ustanawianie zastawu,

39) Rozliczanie inkasentów z opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatków rolnego i leśnego oraz podatku od nieruchomości,

40) Wydawanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, określających wysokość zobowiązania podatkowego i określających
      wysokość odsetek za zwłokę, a także postanowień o zarachowaniu wpłaty,

41) Sporządzanie informacji o dochodach z podatku rolnego, podlegających przekazaniu na rachunek Izby Rolniczej,

42) Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania, z wyłączeniem rejestru kart drogowych oraz rejestru zezwoleń na przejazd
      pojazdów nienormowanych,

43) Kontrola stanu płatności wynikających z zawieranych przez Gminę umów,

44) Prowadzenie spraw z zakresu kompensowania należności podatkowych Gminy i obrotu innymi należnościami wynikającymi
      z umów cywilnoprawnych,

45) Obsługa zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:

a) zgłaszanie nowo przyjętych zleceniobiorców do ubezpieczeń oraz zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących tych ubezpieczonych,

b) uzgadnianie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz sporządzanie raportów miesięcznych,

46) Sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz rocznych rozliczeń podatku dochodowego w imieniu pracowników,

47) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach oraz zaświadczeń dla celów emerytalnych dla obecnych oraz
      byłych pracowników Urzędu,

48) Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu:

a) sporządzanie list płac,

b) planowanie i rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia,

c) wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń pracownikom, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

d) rozliczanie płac pracowników realizujących zadania zlecone i zadania z zakresu administracji rządowej,

e) naliczanie oraz odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

f) sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu,

g) przygotowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy w zakresie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych
    na dany rok kalendarzowy,

49) Planowanie i rozliczanie środków z ZFŚS przy współpracy z Komisją Socjalną,

50) Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji przyznających
      zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

51) Prowadzenie ewidencji należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich oraz
      pozostałych należności w tym opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłat
      z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz opłat za udostępnienie terenu,

52) Poświadczanie oświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie rolnym przez
      okres co najmniej 5 lat,

53) Wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Data powstania: niedziela, 30 gru 2007 19:37
Data opublikowania: niedziela, 30 gru 2007 19:39
Data edycji: poniedziałek, 23 lis 2015 14:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 09:10
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 12355 razy
Ilość edycji: 1