BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2004 - 2007

druki do pobrania - na dole strony

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz informuje, że do dnia 31 lipca 2003 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do sądu rejonowego.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są prezesi sądów, zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, a także co najmniej 25 obywateli. Zgłoszenie dokonywane przez obywateli musi być podpisane przez co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy.
Zgłoszenie od związków zawodowych powinno zawierać wskazanie, którzy spośród kandydatów proponowani są do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zgłaszając kandydata na ławnika należy podać jego imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazać okres zamieszkiwania i zatrudnienia na obszarze gminy, w której kandyduje. Kandydat na ławnika powinien pisemnie potwierdzić zgodę na kandydowanie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 65lat.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, pokój 39.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:28
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2003 08:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sie 2003 07:18
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1823 razy