BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/30/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 1998 roku
w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminów rozliczania się z inkasa.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst – Dz. U. Z 1993r., Nr 94, poz. 431, z późn. zm.), art. 66, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.), art. 28. §4, art. 47, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się pobór w formie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 2.

Do poboru powyższych należności upoważnia się sołtysów.

§ 3.

Terminem płatności dla inkasentów jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należnego łącznego zobowiązania pieniężnego, tj.: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

§ 4.

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 15 % od zainkasowanej kwoty.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr VII/58/95 Rada Miejska w Piszu z dnia 22 marca 1995 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W PISZU
Wiesław Tykocki
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Została uchylona Uchwałą Nr XXXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 roku.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 10:43
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1557 razy
Ilość edycji: 1