BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/67/2003

z dnia: 28 marca 2003r
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych 134/1 , 134/2, 134/3 i 134/4.
Na podstawie art.10 ust.3,art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz.U. z 1999r Nr 15 poz.139, z późn.zmianami / w związku z art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje :

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar gruntów wymienionych na wstępie z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową - z ustaleniami zawartymi w treści niniejszej uchwały oraz przedstawionymi na rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

1. Ustalenia ogólne.
Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu;
1) granice obszaru objętego planem ,
2) sposób użytkowania terenów,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone
/ ciągłe/.
4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - orientacyjne / przerywane,
5) zasady podziału na poszczególne działki,
6) nieprzekraczalne linie zabudowy określone planem.

2. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.

1) Na każdej z wydzielonych działek dopuszcza się budowę tylko jednego domu letniskowego. Zabrania się jakiejkolwiek innej zabudowy, a także ustawiania
barakowozów z wyjątkiem tymczasowej szopy na okres budowy. Akceptuje się dokonany wcześniej podział gruntów.

2) Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji łącznie z ewentualnym poddaszem pod połaciami dwuspadowych dachów o nachyleniu od 35o do 45o. Poziom przyziemia najwyżej 60 cm ponad terenem. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym.

3. Ustalenia w zakresie planowanej infrastruktury technicznej.

1) Zaopatrzenie w wodę tymczasowo z ujęć indywidualnych na poszczególnych działkach docelowo z wodociągu komunalnego.

2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych szczelnych, ekologicznych zbiorników wykonanych z tworzywa sztucznego. Kategorycznie
zabrania się wpuszczania ścieków do gruntu.

3) Z chwilą wybudowania w przyszłości komunalnego wodociągu oraz komunalnej kanalizacji sanitarnej - podłączenie poszczególnych nieruchomości do tego uzbrojenia technicznego traktuje się jako obowiązkowe.

4) Zaopatrzenie w energie elektryczną niskiego napięcia na warunkach, które określi Zakład Energetyczny w Olsztynie - Rejon Energetyczny w Giżycku.

5) Ewentualne podłączenie do sieci telefonicznej na warunkach , które określi właściwy terenowy Zakład Telekomunikacji.

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.

1) Obszar objęty planem położny jest w obszarze chronionego krajobrazu , w związku z czym obowiązują tu rygory zawarte w Rozporządzeniu Nr 37 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2002r w sprawie wprowadzenia zakazów dotyczących obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego / Dz.Urz. Woj.Warm.- Maz. Nr 87,poz.1272/.

2) Zabrania się niszczenia traw i trzcin oraz wycinania drzewostanu w strefie przybrzeżnej jeziora.

3) Wody opadowe odprowadzane będą do naturalnych zagłębień terenowych.

4) Odpady stałe mają być gromadzone w odpowiednich szczelnych pojemnikach na
poszczególnych posesjach , skąd okresowo należy je wywozić na wskazane przez urząd gminy wysypisko.

5) Zabrania się utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych oraz ulepszenia ich nawierzchni żużlem piecowym.

5. Ustalenia dla terenów wyróżnionych na rysunku planu.

1ML - Teren zabudowy letniskowej z uwarunkowaniami wymienionymi w ust.2

01D - Istniejąca droga dojazdowa o szerokości 3,5 m jako pieszo-jezdna.

02 K - Teren istniejącego ciągu pieszego do linii brzegowej jeziora.

§ 2
Stawka procentowa służąca naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zostaje ustalona w wysokości 30%

§ 3
W stosunku do terenów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/224/94 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 maja 1994r w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Suwalskiego Nr 20 , poz.162 z dnia 8 czerwca 1994r .

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Skrodzki

15 czerwca 2003
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lip 2003 12:52
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1548 razy
Ilość edycji: 1