BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 września 2011 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz. Umowę zawarto z Józefem Kozłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Józef Kozłowski z siedzibą w Tychowie 16. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).


Pisz: Dostawa i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Numer ogłoszenia: 304842 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216223 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowo - zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw usytuowanych na terenie miasta i gminy Pisz, polegające na doposażeniu istniejących placów zabaw, zamontowaniu urządzeń w nowych miejscach przeznaczonych na ten cel, a w szczególności: 1) doposażenie istniejących placów zabaw w następujące urządzenia zabawowo-zręcznościowe w miejscowościach: a) Szeroki Bór Piski - zjeżdżalnia - 1 szt., b) Rostki - karuzela tarczowa - 1 szt., c) Wielki Las - zjeżdżalnia - 1 szt., d) Zdory - karuzela tarczowa - 1 szt., e) Ciesina - karuzela tarczowa - 1 szt., f) Kwik - huśtawka tarczowa - 1 szt., g) Kocioł Duży - karuzela tarczowa - 1 szt., h) Karpa - karuzela tarczowa - 1 szt., i) Uściany - karuzela tarczowa - 1 szt., j) Pisz, ul. Gizewiusza 7 - karuzela tarczowa - 1 szt., k) Pisz, ul. Fabryczna - karuzela tarczowa - 1 szt., l) Pisz, ul. Warszawska 15 - zjeżdżalnia - 1 szt., m) Pisz, ul. Batorego - karuzela czteroramienna z siedziskami - 1 szt., 2) montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych w nowych miejscach przeznaczonych na place zabaw w miejscowościach: a) Trzonki - huśtawka wahadłowa podwójna - szt. 1, huśtawka wagowa - 1 szt., karuzela czteroramienna - 1 szt., kompleks sprawnościowy - 1 szt., bujak na stalowej sprężynie - 1 szt., b) Szczechy Wielkie - huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., huśtawka wagowa - 1 szt., bujak na stalowej sprężynie - 1 szt., kompleks sprawnościowy - 1 szt., c) Zdunowo - huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., bujak na stalowej sprężynie - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt. d) Pisz, na działce oznaczonej nr geod. 1457 - huśtawka wahadłowa podwójna - 1 szt., huśtawka wagowa - 1 szt., karuzela tarczowa - 1 szt., bujak na stalowej sprężynie - 1 szt., kompleks sprawnościowy - 1 szt. 2. Cechy techniczne urządzeń: 1) huśtawka wagowa - długość belki od 2,7 m do 3,0 m, wysokość siedziska (przy poziomym ustawieniu belki) max. 0,6 m, szerokość urządzenia od 0,4 m do 0,6 m; 2) huśtawka wahadłowa - z 2 siedziskami, wymiary nie mniejsze niż: (wysokość x długość x szerokość) odpowiednio od 2,3 m x do 3,7 m x do 2,0 m, siedzisko metalowe powlekane tworzywem zawieszone na wysokości od 0,4 m do 0,6 m; 3) karuzela tarczowa - średnica tarczy nie mniejsza niż 1,5 m, wyposażona w trójramienny uchwyt; 4) karuzela krzyżakowa z siedziskami - średnica tarczy nie mniejsza niż 1,5 m, wyposażona w cztery siedziska; 5) kompleks sprawnościowy ze zjeżdżalnią, składający się z wieży z dachem dwuspadowym, przeplotni drewnianej oraz drabinki krzyżowej - o wymiarach nie mniejszych niż (długość x szerokość x wysokość) odpowiednio 4,1 m x 4,2 m x 2,5 m; 6) bujak na sprężynie - o wymiarach nie mniejszych niż: (długość x szerokość x wysokość) odpowiednio 0,90 m x 0,30 m x 0,90 m, siedzisko na wysokości nie mniejszej niż 0,4 m; 7) zjeżdżalnia - składająca się z drabinki, podestu oraz zjeżdżalni głębokiej o wymiarach nie mniejszych niż: (długość x szerokość x wysokość) odpowiednio 3,5 m x 1,0 m x 2,3 m. 3. Cechy jakościowe - materiał z którego powinny być wykonane urządzenia zabawowo-zręcznościowe: 1) impregnowana belka drewniana (drewno rdzeniowe) o przekroju okrągłym; 2) sklejka wodoodporna; 3) elementy metalowe malowane proszkowo - drążki, poręcze, sprężyny; 4) ze stali ocynkowanej - elementy łączeniowe, okucia, uchwyty, przeguby, łańcuchy huśtawek; 5) z blachy nierdzewnej - ślizgi zjeżdżalni; 6) z blachy aluminiowej ryflowanej - tarcze karuzeli; 7) kotwienie - słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. 4. Ilość urządzeń będących przedmiotem dostawy (ust. 1 pkt 1 i 2): 1) huśtawka wahadłowa podwójna - 4 szt.; 2) huśtawka wagowa - 3 szt.; 3) karuzela tarczowa - 10 szt.; 4) karuzela czteroramienna z siedziskami - 2 szt.; 5) bujak sprężynowy (pojedynczy) - 4 szt.; 6) kompleks sprawnościowy ze zjeżdżalnią - 3 szt.; 7) zjeżdżalnia - 4 szt. 5. Wszystkie elementy wyposażenia placów zabaw będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać postanowienia norm PN-EN 1176 od 1 do 7.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84.878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 80.890,95

Oferta z najniższą ceną: 80.890,95 / Oferta z najwyższą ceną: 98.818,20

Waluta: PLN.
Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2011 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2011 11:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 paź 2011 09:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1592 razy