BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz - (zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniach 22, 23 i 24 lutego 2012 r. oraz 9 marca 2012 r. zostały zawarte umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz. Umowy zawarto z:

na zadania nr 1 i 3 - Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie, przy ul. 11 Listopada 15.

na zadania nr 4 i 7 - Ewą Gutowską prowadzącą działalność godpodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 28/1.

na zadania 2, 5, 6, 8 i 9 - RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Kajki 7/6.

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Numer ogłoszenia: 65203 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29658 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 zadań: 1) zadanie nr 1 obejmuje wycenę 40 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie; 2) zadanie nr 2 obejmuje wycenę 8 nieruchomości zabudowanych; 3) zadanie nr 3 obejmuje wycenę 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych; 4) zadanie nr 4 obejmuje wycenę 100 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste; 5) zadanie nr 5 obejmuje wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; 6) zadanie nr 6 obejmuje wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 7) zadanie nr 7 obejmuje wycenę 100 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego; 8) zadanie nr 8 obejmuje inwentaryzację 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi; 9) zadanie nr 9 obejmuje wycenę 25 nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń Zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio ich oznaczenia, rodzaju i położenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: ZADANIE nr 1 - Wycena lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8.800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 7.280,00

Oferta z najniższą ceną: 7.280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31.980,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: ZADANIE nr 2 - Wycena nieruchomości zabudowanych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4.400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2.164,00

Oferta z najniższą ceną: 2.164,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5.600,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: ZADANIE nr 3 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8.500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5.965,50

Oferta z najniższą ceną: 5.965,50 / Oferta z najwyższą ceną: 39.975,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: ZADANIE nr 4 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Gutowska prowadząca działalaność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska, ul. Jagiellońska 28/1, 10-273 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17.200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 18.696,00

Oferta z najniższą ceną: 18.696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20.910,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: ZADANIE nr 5 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 33.210,00

Oferta z najniższą ceną: 24.000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47.970,00
Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: ZADANIE nr 6 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24.000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 29.520,00

Oferta z najniższą ceną: 29.520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47.970,00

Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: ZADANIE nr 7 - Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów sprzedaży (przekształcenia) na rzecz użytkownika wieczystego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ewa Gutowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GISO Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska, ul. Jagiellońska 28/1, 10-273 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17.200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17.835,00

Oferta z najniższą ceną: 17.835,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21.894,00

Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: ZADANIE nr 8 - Inwentaryzacja lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1.107,00

Oferta z najniższą ceną: 1.107,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1.107,00

Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: ZADANIE nr 9 - Wycena nieruchomości gruntowych w celu oszacowania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RIW - NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13.750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9.225,00

Oferta z najniższą ceną: 9.225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17.500,00

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 21 mar 2012 12:47
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 14:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 mar 2012 09:39
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1519 razy