BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na budowę chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2. Umowę zawarto z Januszem Robertem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe z siedzibą w Piszu, przy ul. Warszawskiej 49.
Wykonawca ten został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Pisz: Budowa chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2

Numer ogłoszenia: 161755 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125515 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4241200, 4241223, faks 87 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2, a w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych: a) krawężników betonowych o wymiarach 15 cm x 30 cm o łącznej długości 100,7 m; b) obrzeży betonowych o wymiarach 8 cm x 30 cm o łącznej długości 175 m; c) chodników z płyt betonowych o wymiarach 30 cm x 30 cm x 5 cm o łącznej powierzchni 194,2 m2; 2) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm i o łącznej powierzchni 639,2 m2, oraz na: a) podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; b) podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; 3) wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm i o łącznej powierzchni 100,2 m2, oraz na: a) podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; b) podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm; 4) ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 8 cm x 30 cm o łącznej długości 91,4 m; 5) ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 8 cm x 30 cm o łącznej długości 12,1 m; 6) ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30 cm x 8 cm o łącznej długości 695,2 m; 7) regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 3 szt.; 8) regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - 3 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Janusz Robert Olszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126.064,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 98.400,00

Oferta z najniższą ceną: 74.108,12 / Oferta z najwyższą ceną: 127.280,49

Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 25 lip 2012 11:49
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sie 2012 09:15
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1211 razy