BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

remont parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home. pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 45233252-0
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 08.10.2004r do 30.11.2004r
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej o długości 74,50 mb i parkingu 42,00 mb z dodatkowymi zjazdami 450, zlokalizowanych między blokami przy ul. Lipowej 7 i ul. Lipowej 9 w Piszu. Przewidziano do realizacji nawierzchnię o szerokości 5,00 m z betonowej kostki brukowej grubości 8,0 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15,00 cm z podsypką z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 10,00 cm wzmocnionej z betonu B-2,5 Mpa w krawężnikach betonowych o wymiarach 30 cm x 15 cm na ławie betonowej (B-10) z oporem. Przewidziany do realizacji parking posiada konstrukcję nawierzchni taką jak droga dojazdowa. Wymiary parkingu: długość 42,00 m, szerokość 2,50 m, skos wjazdowy i zjazdowy 450, kostka betonowa szara z kolorowymi pasami. Przewidziano opaskę o szerokości 35,0 cm z betonowej kostki brukowej grub. 6,0 cm na podsypce piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wokół ulicy w obrzeżach betonowych 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Powiązanie konstrukcji nawierzchni parkingu z nawierzchnią drogi dojazdowej zaprojektowano na styk (bez krawężnika). Przewidziano do realizacji kanał deszczowy o długości 99,00 m z rur PVC-U „S” 200 x 5,9 mm i 315 x 9,2 mm, odprowadzający wody opadowe z terenu drogi i parkingu, który przebiegać będzie pod ul. Lipową i włączony będzie do istniejącej studzienki rewizyjnej w ul. Matejki. Rury ułożone na podsypce żwirowej i piaskowej o grubości 10,0 cm. Uszczelnienie rur PCV na uszczelkę gumową. W miejscu załamania trasy sieci kanalizacyjnej i na podłączeniach przyłączy przewidziano 6 sztuk studzienek rewizyjnych typu PP 400/315 mm lub z kręgów żelbetowych 1200 mm przykryte płytą nadstudzienną 1400 mm z włazem żeliwnym typu „ciężkiego” z pierścieniem odciążającym oraz 2 wpusty uliczne typowe z osadnikiem H = 1,12 m montowane na żelbetowych pierścieniach odciążających. W dnach studzienek przewidziano kinety o głębokości h = 0,6 D, ze spadkiem dna 3 % w kierunku kinety. Przewidziano podmurówkę z cegły klinkierowej klasy 200 lub z łukowych bloczków betonowych.. Studnie montowane na podbudowie betonowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 35 w terminie do dnia 27.09.2004r do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2004r o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 36.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników (z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej 1 pracownikiem) posiadających uprawnienia w zakresie budownictwa drogowego, kopii tych uprawnień, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników oraz wykazu posiadanego sprzętu, z którego wynikać będzie posiadanie co najmniej: jednej spycharki gąsienicowej o mocy przynajmniej 74 kW, jednego walca statecznego ogumionego o mocy przynajmniej 6 t, jednego ubijaka spalinowego, jednej piły do cięcia płytek, jednej koparki gąsienicowej o pojemności łyżki przynajmniej 0,4 m3, jednego samochodu skrzyniowego o ładowności przynajmniej 5t jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2004 09:13
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2004 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2004 13:58
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1784 razy