BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 tys. euro

przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu
Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV 30241000-0

Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 15.10.2004r do 21.10.2004r

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Piszu podzielona na 3 oddzielne zadania.
Zadanie nr 1 obejmuje dostawę oprogramowania PB_USC
Zadanie nr 2 obejmuje dostawę oprogramowania EWMAPA VIEW 6 dla WINDOWS w wersji dla gmin, EWOPIS 2 dla WINDOWS w wersji dla gmin
Zadanie nr 3 obejmuje dostawę oprogramowania do kosztorysowania

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 100%

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 w terminie do dnia 07.10.2004r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2004r o godz. 10.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1)Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 9 pkt 2 SIWZ
4)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 9 pkt. 2 SIWZ
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jarosław Andrzej Turski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego tel 087 42 41 209
Lech Szumowski – Informatyk w Urzędzie Miejskim w Piszu tel. 087 42 41 218
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2004 12:59
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2004 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 paź 2004 16:16
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1698 razy