BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej 3, za łączną cenę 407.138,40 brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

ul. Olsztyńska 3

 

12-200 Pisz

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (407 138,40 : 407 138,40)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20 %:

 

Oferta nr 1 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20 %:

 

Oferta nr 1 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 2

 

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

 

ul. Sikorskiego 19c

 

19-300 Ełk

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 2 (407 138,40 : 1 026 522,54)x60x4 = 95,20 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20 %:

 

Oferta nr 2 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20 %:

 

Oferta nr 2 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt

 

Razem

 

255,20 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 12 sty 2017 14:20
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2017 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2017 09:38
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 955 razy