BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 265.651,38 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (265 651,38 : 356 123,15)x60x3 = 134,28 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 34 pkt x 3 = 102,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

Oferta nr 1 (zobowiązanie) = 6 pkt x 3 = 18,00 pkt

Razem

254,28 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (265 651,38 : 265 651,38)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 34 pkt x 3 = 102,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

Oferta nr 2 (zobowiązanie) = 6 pkt x 3 = 18,00 pkt

Razem

300,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 15:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 kwi 2017 10:48
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 779 razy