BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 181.089,87 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (181 089,87 : 181 089,87)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 34 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 34 pkt x 3 = 102,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej – 6 %:

Oferta nr 1 (zobowiązanie) = 6 pkt x 3 = 18,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 3 lip 2017 12:43
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lip 2017 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2017 07:49
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 783 razy