BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – etap I Stacja Przeładunkowa

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE


W dniu 22 sierpnia 2017 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – etap I Stacja Przeładunkowa. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 6 września 2017 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 13:21
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 wrz 2017 09:56
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 708 razy