BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE


W dniu 28 sierpnia 2017 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5 - wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem  oraz dostawę pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz). Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 5 września 2017 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (jedyna oferta została odrzucona z uwagi na niewniesienie wadium).


W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2017 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2017 14:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 wrz 2017 07:26
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 684 razy