BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.) dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, polegającej na zmianie w § 8 w załączniku nr 5 do SIWZ (wzorze umowy) ust. 9, który otrzymuje brzmienie:

„9. Płatności częściowe dokonywane będą nie częściej niż raz na trzy miesiące  do wysokości 95 % kwoty, o której mowa w ust. 2, z tym, że Zamawiający w 2018 roku z tytułu wykonanych przez Wykonawcę usług zapłaci nie więcej niż 83.640,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści 00/100).”

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

 

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 13:21
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 13:53
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sty 2018 16:18
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 587 razy