BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym””, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Lesława Milewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MILMOST Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Warmińskiej 13/3, za łączną cenę 200.00,46 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

MILMOST Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski

ul. Warmińska 13/3

59-220 Legnica

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (200 000,46 : 200 000,46)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas przebywania koordynatora na budowie – 20%:

Oferta nr 1 (3 dni) = 10 pkt x 4 = 40,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę  – 20%:

Oferta nr 1 (doświadczenie w realizacji dwóch usług kierowania robotami lub wykonywania nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową lub odbudową obiektów hydrotechnicznych) = 20 pkt x 4 = 80,00 pkt

Razem

360,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2018 10:42
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2018 10:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 lut 2018 09:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 642 razy