BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759, z późn. zm.) dokonał zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, polegających na:

1) zmianie w cz. III w ust. 3 w pkt 2 lit. c, która otrzymuje brzmienie:

„c) usunięcie karp drzew kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

2) zmianie w cz. III w ust. 4 w pkt 2 w ppkt A lit. c, która otrzymuje brzmienie:

„c) usunięcie karp drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

3) zmianie w cz. III w ust. 4 w pkt 2 w ppkt B lit. b, która otrzymuje brzmienie:

„b) usunięcie karp drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

4) zmianie w cz. III w ust. 5 lit. b, która otrzymuje brzmienie:

„b) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

5) zmianie Załącznika nr 7 do SIWZ (przedmiary robót), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji,

6) zmianie w załączniku nr 8 do SIWZ (wzorze umowy) w § 3 w ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) usunięcie karp drzew kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

7) zmianie w załączniku nr 8 do SIWZ (wzorze umowy) w § 4 w ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) usunięcie karp drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

8) zmianie w załączniku nr 8 do SIWZ (wzorze umowy) w § 4 w ust. 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) usunięcie karp drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”

9) zmianie w załączniku nr 8 do SIWZ (wzorze umowy) w § 5 w ust. 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zdjęcie humusu,”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 22 lutego 2018 r. o godzinie 10:00.

 

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym.

 

Załącznik:

- Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiary robót (ZMIENIONE)

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 lut 2018 19:20
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2018 19:23
Data edycji: wtorek, 20 lut 2018 13:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 869 razy
Ilość edycji: 1