BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na usunięcie 70 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dokonał następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

 

1) zmianie na str. 1 SIWZ akapitu „Przedmiot zamówienia:”, który otrzymuje brzmienie: „Usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz”;

 

2) zmianie na str. 2-18 SIWZ nagłówka, który otrzymuje brzmienie: „Org.271.9.2018 Usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz”;

 

3) zmianie na str. 2 SIWZ zdania pierwszego, które otrzymuje brzmienie: „Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz”;

 

4) zmianie w cz. III SIWZ ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz.”

 

5) zmianie w cz. X SIWZ ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „8. Oferta winna być złożona w dwóch kopertach, z których pierwsza koperta (zewnętrzna) zabezpieczona poprzez zaklejenie powinna zawierać tylko adres Urzędu Miejskiego w Piszu oraz oznaczenie „Przetarg na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz”. Druga koperta (wewnętrzna) zabezpieczona przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny, powinna zawierać: nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Przetarg na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz”.

 

6) zmianie w cz. XI SIWZ ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. do godziny 800. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu,
    ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 820.”

 

7) zmianie załącznika  nr 1 do SIWZ – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji;

 

8) zmianie załącznika nr 2 do SIWZ – wzoru oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji;

 

9) zmianie załącznika nr 3 do SIWZ – oświadczenia o grupie kapitałowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej informacji;

 

10) zmianie w załączniku nr 4 do SIWZ (wzorze umowy) w § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „1. Na podstawie oferty z dnia ……………….. złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie zamówienia: Usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz” Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wycince 2 sztuk drzew rosnących na terenach stanowiących własność Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.”;

 

11) zmianie załącznika nr 1 do wzoru umowy – wyniki pomiarów drzew, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej informacji;

 

12) zmianie załącznika nr 3 do wzoru umowy – projekt zagospodarowania terenu, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej informacji;

 

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (ZMIENIONY)

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oferty (ZMIENIONY)

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej (ZMIENIONY)

4) załącznik nr 1 do wzoru umowy – wyniki pomiarów drzew (ZMIENIONY)

5) załącznik nr 3 do wzoru umowy – projekt zagospodarowania terenu (ZMIENIONY)

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz.

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 11:35
Data opublikowania: piątek, 23 lut 2018 11:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 895 razy