BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Wojciecha Ferenc prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych Wojciech Ferenc, z siedzibą w Ozimku, przy ul. Kolejowej 1-82, za łączną cenę 12.519.414,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Zakład Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych Wojciech Ferenc

ul. Kolejowa 1-82

46-040 Ozimek

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (12 519 414,00 : 12 519 414,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 13 mar 2018 14:21
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2018 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 21 mar 2018 08:40
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 846 razy