BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Do Zamawiającego w dniu 21 marca 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Nie.

Ad 2. Projektowana płyta na przedmiotową inwestycje to płyta drogowa zbrojona typu Jomb, o grub. 10 cm. Wymiary płyty powinny być dostosowane do wymiarów miejsc postojowych.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

- treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 mar 2018 12:24
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 13:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 11:00
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 708 razy