BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Do Zamawiającego w dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Ad 1. Parametry wyłącznika: 160A, 440V, 25kA, 3-polowy, z wyzwalaczem wzrostowym, napięcie sterujące 230V.
Ad 2. Należy przyjąć NH00/3P/400V 3 x noże zwierne 160A.
Ad 3. Dołączono zmieniony rysunek sterowania wyłącznikiem.
Ad 4. Zasilanie przewodu HGDs 3x1,5 mm2 realizowane jest z obwodu nr 14 tablicy w tablicy TA.
Ad 5. Zamki szafek typu Master-Key, zgodne z standardem RE Ełk.
Ad 6. W przedmiarze ujęto uszczelnienie dwóch przejść pomiędzy kotłownią a korytarzem.
Ad 7. Błąd pozycji, należy przyjąć układanie przewodu pod tynkiem.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:
1) pkt 4.1-4.2 oraz 5 (załącznik nr 1) w załączniku nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – architektoniczna, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej odpowiedzi;
2) rys. nr E-5 w załączniku nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – elektryczna, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
„1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 3 lipca 2018 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza, pok. nr 22 – w dniu 3 lipca 2018 r. o godzinie 1020.”

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
1) treść zapytania nr 1
2) pkt 4.1-4.2 oraz 5 (załącznik nr 1) Załącznika nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – architektoniczna (ZMIENIONE)
3) Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa – elektryczna – rys. E-5 (ZMIENIONY)

Data powstania: wtorek, 26 cze 2018 10:56
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2018 11:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 13:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 511 razy