BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167

Do Zamawiającego w dniu 5 lipca 2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:
Starosta Piski decyzją ROŚ.613.1.37.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zezwolił Gminie Pisz na usunięcie drzew objętych wyżej wymienioną decyzją. Zgodnie z jej treścią nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia drzew wymienionych w decyzji zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.). 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załączniki:
1) treść zapytania nr 1
2) decyzja ROŚ.613.1.37.2018

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2018 13:39
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2018 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lip 2018 11:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 479 razy