BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o., z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 2, za łączną cenę 279.999,80 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul.Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (279 999,80 : 279 999,80)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 40%:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 3 = 120,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 1 sie 2018 11:11
Data opublikowania: środa, 1 sie 2018 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 sie 2018 08:43
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 580 razy