BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, polegającej na zmianie w Załączniku nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa rys. nr E-02, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 12 września 2018 r. o godzinie 10:00.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I” .

 

Załącznik:

 

- Załącznik nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa rys. nr E-02 (ZMIENIONY II)

Data powstania: piątek, 7 wrz 2018 13:12
Data opublikowania: piątek, 7 wrz 2018 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 12 wrz 2018 11:11
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 497 razy