BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I ”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez Spółdzielnię Wielobranżową „NIEGOCIN”, z siedzibą w Giżycku przy ul. Mazurskiej 3, za łączną cenę 56.600,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 1

 

Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN

 

ul. Mazurska 3

 

11-500 Giżycko

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 1 (56 600,00 : 56 600,00)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %:

 

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2018 13:49
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2018 13:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 wrz 2018 09:27
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 527 razy