BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 6x6 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu

Burmistrz Pisza informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 6x6 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Leszczyńskiej 22, za łączną cenę 1.227.540,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Leszczyńska 22
43-300 Bielsko-Biała
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 1 (1 227 540,00 : 1 227 540,00)x60x3 = 180,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: wydajność autopompy przy ciśnieniu 0,8 MPa (w litrach na minutę) – 20 %:
Oferta nr 1 (5000 litrów na minutę) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: pojemność zbiornika wodnego (w litrach) oferowanego pojazdu – 20 %:
Oferta nr 1 (8000 litrów) = 0 pkt x 3 = 0,00 pkt
Razem
180,00 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 21 wrz 2018 11:15
Data opublikowania: piątek, 21 wrz 2018 13:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2018 08:24
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 618 razy