BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, polegającej na zmianie w § 19 w ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy na zadanie nr 1), który otrzymuje brzmienie:
„3) za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakresie przedmiotu umowy – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdą godzinę zwłoki po upływie czasu określonego w § 3-9 i 13 ust. 5,”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00.

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

Data powstania: czwartek, 27 gru 2018 14:13
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2018 16:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 gru 2018 13:45
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 464 razy