BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do 15 maja 2019 r.

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2019 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i ulic  na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz do 15 maja 2019 r. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 5 lutego 2019 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: wtorek, 5 lut 2019 10:28
Data opublikowania: wtorek, 5 lut 2019 13:00
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lut 2019 08:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 572 razy