BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez MOTO-TRUCK Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 270, za łączną cenę 840.090,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i jako jedyna złożona oferta według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.

ul.Księdza Piotra Ściegiennego 270

25-116 Kielce

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (840 090,00 : 840 090,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: moc zamontowanego silnika (w KM) oferowanego pojazdu – 20%:

Oferta nr 1 (320 KM)x20x3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: pojemność zbiornika wodnego (w litrach) oferowanego pojazdu - 20%

Oferta nr 1 (powyżej 4500 litrów)x20x3 = 60,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 13:26
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lip 2019 12:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 363 razy