BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 I NR 2 DO SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku

Do Zamawiającego w dniach 14 i 16 sierpnia 2019 r. wpłynęły zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej  „ustawą”, udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Nie. Zamawiający nie wymaga aby średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 był wyposażony w Zestaw Ratownictwa Medycznego R1. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż jednostka OSP w Hejdyku jest wyposażona w nowy Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad.1. Tak. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie - Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.

Ad. 2. Tak. Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie - Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia:

1) załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej odpowiedzi;

2)  w § 2 ust. 3 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

           „3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy z siedziby Wykonawcy na własny koszt.”

3) w § 2 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

           „4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w dniu odbioru przedmiotu umowy  wszelkie wymagane dokumenty określone w SIWZ, a w szczególności:

                        1) instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia
                        w języku polskim;

                        2) książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi
                         z postanowieniami niniejszej umowy oraz karty gwarancyjne wraz
                        z gwarancjami wszelkich zamontowanych urządzeń;

                        3) certyfikaty rejestracyjne lub deklaracje zgodności;

                        4) dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;

                        5) wykaz przekazanego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;

                        6) świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski

                        7) wykaz punktów serwisowych na terenie kraju;

                        8) inne wymagane przepisami dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia. ”

4) w § 3 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

          „6. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń dla przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum 4 osób), odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w dniu odbioru przedmiotu   umowy.”

 

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w cz. XI ust. 1 i 2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

 „1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Punkt Przyjęć Interesanta (parter) – w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 1000. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Piszu: 715 – 1515.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 39 – w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 1020.”

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załączniki:

- treść zapytania nr 1

- treść zapytania nr 2

- załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty (zmieniony).

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 sie 2019 14:05
Data opublikowania: piątek, 16 sie 2019 14:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2019 07:54
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 305 razy