BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 4 października 2019 roku Zamawiający – Gmina Pisz, z siedzibą w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na system klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Piszu. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 14 października 2019 r. na godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: poniedziałek, 14 paź 2019 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 14 paź 2019 12:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 paź 2019 10:26
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 434 razy